Algemene voorwaarden Travelasurprise

 

Versie 1.0 24-9-2018

 

Artikel 1

 

Definities:

Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, worden deze algemene voorwaarden en de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt.

‘We’, ‘wij’ en ‘ons’ betekent Travelasurprise. ‘U’, ‘uw’  ‘uzelf’ ‘jij’ en ‘jullie’ betekent iedereen die een koopovereenkomst sluit met Travelasurprise.

‘HANDBAGAGE’  betekent uw persoonlijk eigendom dat u meeneemt in verband met uw reis bij Travelasurprise. Tenzij anders aangegeven wordt hiermee niet-ingecheckte bagage bedoeld.

‘BOARDING PASS’ betekent het document waar de personen, die als passagier zijn aangewezen in de boeking, mee kunnen vliegen.

‘BOEKINGSBEVESTIGING’ betekent het document  dat u van ons Travelasurprise ontvangt, dat als bevestiging van de gereserveerde reis bij Travelasurprise dient.

‘PASSAGIER’ is een persoon, die in een boeking is aangewezen, die gebruik zal maken van de verschillende onderdelen van een reis bij Travelasurprise.

 

Artikel 2

 

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen ons en u als passagier waarop wij deze voorwaarden van toepassing hebben verklaard.
  2. De oorspronkelijke tekst van deze algemene voorwaarden is altijd leidend bij de uitleg van de hierin opgenomen bepalingen.
  3. Wij behouden ons het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De algemene voorwaarden op het tijdstip van het boekingsproces zijn altijd up-to-date en dus van toepassing verklaard.

 

Artikel 3

 

Aanbod en boekingen:
1. Wanneer wordt gesproken over een aanbod in een bepaald aantal daagse reis, dan bedoelen wij ‘het aantal dagen van de totale reis van start tot eind’. Wij behouden ten alle tijden het recht om uw boeking af te handelen op de datum die u heeft geselecteerd tijdens het maken van uw reservering. De termijn waarbinnen u, na het reserveren op onze website, de boekingsbevestiging ontvangt is echter nimmer nooit een reden om uw reservering te wijzigen/annuleren.

 

De gekozen opties met betrekking tot de vliegtijden, zijn de tijden waartussen je vlucht vertrekt dan wel aankomt: geheel gebaseerd op de uitgegeven vluchttijden door de luchtvaartmaatschappij, op het moment van het maken van de boeking door Travelasurprise.

 

Artikel 4

 

Het leveren van de overeenkomst:

 1. Wij handelen een door u gemaakte reservering af en verlenen deze dienst in uw opdracht. U draagt zelf de verantwoordelijkheid op de juiste wijze een reservering te maken via onze website. In alle gevallen krijgt u hier een bevestiging van.
 2. Na het definitief maken van de reis kunt u geen gebruik meer maken van het wettelijke ontbindingstermijn, daar deze is uitgesloten voor diensten betreffende logies en vervoer. Dit houdt in dat u de overeenkomst niet meer kosteloos kunt ontbinden.
 3. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie die nodig is om een correcte reservering tot stand te brengen en uit te voeren. Dit betreft bijvoorbeeld het verstrekken van de juiste passagiersnamen, e-mailadres, telefoonnummer en dergelijke zoals tijdens of na het boeken door ons wordt aangegeven.
 4. Ook bent u er zelf verantwoordelijk voor dat u bij het op reis gaan in het bezit bent van de juiste en geldige reisdocumenten (paspoort, visa, inentingsbewijzen). Zie artikel 4.10 van onze voorwaarden hoe het zit met niet EU/EER burgers.
 5. U kunt er niet vanuit gaan dat personen onder de 18 jaar alleen mogen reizen. U bent zelf verantwoordelijk voor het inwinnen van de juiste informatie.
 6. De persoon die de reservering maakt dient tijdens de reis 18 jaar of ouder te zijn. Door een reservering bij ons te maken, bent u op de hoogte van de van toepassing zijnde voorwaarden en gaat u met deze voorwaarden akkoord.
 7. U dient altijd in te stappen op de overeengekomen luchthaven tussen u de boeker/reiziger en Travelasurprise.
 8. Indien u niet zonder hulpmiddelen het vliegtuig in kunt stappen, dan wel in uw accommodatie kunt verblijven, dient u ons hiervan voorafgaand aan het reserveren op de hoogte van te stellen. In sommige gevallen is het dan niet mogelijk gebruik te maken van ons concept Travelasurprise of zijn er extra kosten aan verbonden. Wanneer u ons hierover niet informeert en toch een reservering maakt kunnen wij niet meer aan uw benodigdheden voldoen.
 9. U gaat akkoord met de gegevens in onze Privacy Policy, onderaan op onze website,
 10. Alle niet EU/EER burgers moeten voordat zij een reservering maken bij ons informeren of een visum vereist is voor hun bestemming. Wanneer u ons hierover niet informeert en toch een reservering maakt kunnen wij niet meer aan uw benodigheden voldoen.
 11. Het staat de luchtvaartmaatschappij vrij zwangere vrouwen te weigeren afhankelijk van het aantal weken waarin de zwangerschap zich bevindt. Indien u zwanger bent, dient u ons Travelasurprise dit zo snel mogelijk te laten weten, om zo uit te kunnen zoeken of u wel mag vliegen met de door ons uitgezochte luchtvaartmaatschappij. Wij kunnen niet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden betreft de combinatie zwangerschap en vliegen. U als reiziger bent hier zelf verantwoordelijk voor.
 12. U erkent dat u begrijpt en akkoord gaat met het feit dat bij het boeken niet alle mogelijke bestemmingen zijn uit te sluiten. Er zijn 3 steden van alle Europese steden mogelijk om als bestemming in een boeking uit te sluiten. Dit kan enkel in het aangegeven onderdeel in de module . Indien er meerdere steden als het getal 3 worden vermeldt, gaan wij enkel uit van de eerste 3.

 

Artikel 5

 

Het uitvoeren van de overeenkomst:
1. Wij zullen de overeenkomst naar best inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2.U bent verantwoordelijk voor het opgeven van een juist e-mailadres en telefoonnummer zodat alle gegevens u in goede orde kunnen bereiken. Tevens bent u verantwoordelijk voor het in bezit hebben van een goed werkend e-mailaccount en de juiste instellingen voor de SPAM-filter in uw emailaccount zodat e-mail afkomstig van ons niet terecht komt in de SPAM-filter. Kennisgevingen die via e-mail naar u zijn verzonden worden beschouwen als gegeven en ontvangen nadat de email is verzonden door ons.

 1. U vrijwaart ons voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke u toerekenbaar is.
  4. Wij zijn niet aansprakelijk voor onjuiste uitvoering van de via ons gereserveerde diensten. Hierop zijn de leveringsvoorwaarden van de betrokken dienstverlener, bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappij of hotelier, van toepassing. Wij zijn uiteraard wel verantwoordelijk voor een correcte afhandeling van onze dienstverlening.                                    
 • 4. U dient er rekening mee te houden dat de meeste maatschappijen hoge kosten rekenen voor het meenemen van ruimbagage. U kunt dit uitsluitend aankopen op de luchthaven van vertrek of op het moment na aanlevering van de incheckgegevens vanuit Travelasurprise voor de dan geldende tarieven. Wij van Travelasurprise handelen zelf geen ruimbagage aanschaf af.
  5
  . Wanneer er een vlucht-schemawijziging voordoet op de dag van vertrek dient u er, indien u een afhandelingsservice wilt nuttigen op het vliegveld, rekening mee te houden dat wanneer de vlucht later vertrekt dan de tijd die eerder is afgegeven door de luchtvaartmaatschappij; de originele inchecktijd van de oorspronkelijke vlucht blijft gehandhaafd.                                         
  6
  . Om te kunnen reizen dient u op de aangegeven manier van de luchtvaartmaatschappij uw boarding pass gereed te hebben. Wanneer u dit zelf niet kunt aantonen, betaalt u op de luchthaven het tarief dat de luchtvaartmaatschappij rekent voor het uitgeven van een instapkaart op de luchthaven.
  10. Het is niet mogelijk om bij ons een stoelvoorkeur door te geven voor vluchten gereserveerd door ons.

 

Artikel 6

 

Wijzigingen en annuleringen vanuit klant :
1. Het wijzigen of annuleren is niet mogelijk tenzij nadrukkelijk anders aangegeven. De kosten van het annuleren zijn 100% van de aan ons betaalde reissom. Wanneer u elders een annuleringsverzekering heeft afgesloten kunnen wij u voorzien van informatie waarmee u een annuleringsbevestiging verkrijgt, om hiermee aan te tonen dat u geen gebruik meer zal maken van uw reis.
2. Indien u op enige wijze vertragingskosten of andere kosten veroorzaakt bij ons of de door ons inschakelde partijen om de overeenkomst te kunnen uitvoeren zullen deze geheel op u verhaald worden.
3. Indien wij met u overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. In dit geval zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.
4. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële consequenties zal hebben, zijn deze voor de volle 100% voor uw rekening.  

 

 

 

Artikel 7

 

Reissom:
1. Beide partijen zijn bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste reissom overeenkomen.
2. De reissom die wij aan u rekenen is in beginsel altijd exclusief tourist tax/city tax op plaats van bestemming mits anders vermeld is in de aanbieding of in uw reisdocumenten.
3. Tevens is de reissom exclusief visa. Die u mogelijk nodig heeft indien u geen EU/EER burger bent.

 

Artikel 8

 

Betaling:
1. Nadat u een reservering gemaakt heeft en daarbij het volledige bedrag betaald is, zullen wij tot actie overgaan, met betrekking tot de geboekte reis.

 

Artikel 9

 

Geschillen:
1. Wilt u een klacht indienen i.v.m. de dienstverlening van de luchtvaartmaatschappij, dan verzoeken wij u om rechtstreeks contact op te nemen met de betreffende luchtvaartmaatschappij en uw reisgegevens erbij te pakken.

 

Artikel 10

 

Aansprakelijkheid:
1. Indien wij aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen dat in deze bepaling is geregeld.
2. De aansprakelijkheid van Travelasurprise is beperkt tot €0,-
3. U bent altijd verantwoordelijk voor het in orde hebben van reisdocumenten zoals paspoorten en visums. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventueel veroorzaakte schade door problemen omtrent de toegang tot een land. Wel informeren wij u voorafgaand, gerelateerd aan uw reis, welk visa u als eventueel niet EU/EER burger dient te regelen.

 

Artikel 11

 

Overmacht:
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor wij niet in staat zijn de verplichtingen na te komen.
2. Wij hebben ook het recht ons op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat wij onze verplichtingen hadden moeten nakomen. In geval van annulering door een vervoerder veroorzaakt door overmacht situaties zoals staking, wijziging, weer- en natuurrampen zijn wij niet aansprakelijk voor eventueel hieruit voortkomende kosten.

 

Artikel 12

 

Geheimhouding:
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, wij gehouden zijn vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en wij ons ter zake niet kunnen beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan zijn wij niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 13

 

Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden:
1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
2. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

 

Artikel 14

 

Toepasselijk recht:
1. Op alle rechtsverhoudingen tussen u en Travelasurprise waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands Recht van toepassing.
2. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan – naar aanleiding van een gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn of uit enige andere bestaande of toekomstige rechtsbetrekking – zullen worden beslecht door de arrondissementsrechtbank te Utrecht, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.

Ga het avontuur aan

[instagram-feed]