Actievoorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de winactie ‘BOEK EN WIN (hierna: “De Actie”), georganiseerd door Travelasurprise, gevestigd aan de Sophialaan 1A, 8911AE, Leeuwarden (hierna: “Travelasurprise”).
 • De Actie is een eenmalige winactie. Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze voorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”).
 • Deelnemers doen mee door voor 1 april 2019 een boeking te plaatsen en te betalen bij Travelasurprise. De reis zelf kan na 1 april plaatsvinden.
 • De prijs bestaat uit een surprise reis t.w.v. €250,00.
 • Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.
 • Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar en woonachtig zijn in Nederland of België. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 • De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 • De winnaar wordt vijf werkdagen na 1 april 2019 persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.
 • Travelasurprise kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de Actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 • Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 • Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 • Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met de Travelasurprise Klantenservice via: 085 – 0605 265 of per e-mail via: customerservice@travelasurprise.com. U ontvangt binnen 7 kalenderdagen na de ontvangstbevestiging telefonisch of via e-mail een reactie.
 • Travelasurprise kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke schade, kosten of lasten dan ook, gebreken dan wel problemen voortvloeiende uit onder meer deelname aan de Actie, de toekenning van de prijzen, de ontvangst van de prijzen of de gebruikmaking daarvan, eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de Actie, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Travelasurprise.
 • Travelasurprise is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan ten gevolge van de Actie, zoals bijvoorbeeld ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit of in verband met de Actie, de promotie, vergissingen in het drukwerk, de toekenning, de ontvangst of verzilvering van de prijs voortvloeien.
 • De winnaar is verantwoordelijk voor de nodige en geldige reisdocumenten (paspoort/identiteitskaart/visum) en eventuele (reis- en annulerings)verzekeringen; kosten daarvan en andere kosten die op de reis betrekking hebben komen voor hun eigen rekening en zijn niet inbegrepen bij de prijs.